O NAS

O NAS

O NAS

Jesteśmy po to, by dziewczynki i kobiety czuły się u siebie.

Przestrzeń Kobiet powstała w marcu 2006 roku jako grupa nieformalna, została przekształcona w fundację we wrześniu 2007 roku. Siedziba Fundacji znajduje się w Szczawnicy, natomiast biuro – w Krakowie.

Główne cele statutowe Fundacji to: działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i prywatnej, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, w szczególności ze względu na płeć i orientację seksualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii kobiet. Cele te są realizowane głównie metodami edukacyjnymi i badawczymi, m.in. poprzez organizację i prowadzenie warsztatów, wydawanie publikacji, tworzenie raportów, organizację spotkań edukacyjnych. 

Nasze cele realizujemy w ramach głównych ścieżek programowych:
• Herstoria – edukacja herstoryczna o dziedzictwie kobiet i ich dorobku,
 Kobiety LBT – działania na rzecz kobiet nieheteroseksualnych,
 Skrzyżowania - działania na rzecz kobiet doświadczających dyskryminacji krzyżowej.

Naszą misją jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, szanującego różnice i otwartego na różnorodność. Ważne dla nas wartości to: emancypacja, empowerment, perspektywa feministyczna, intersekcjonalność.

Od maja 2011 roku posiadamy status OPP - organizacji pożytku publicznego, który pozwala nam na pozyskiwanie 1% podatku na cele statutowe. 

 

 

Ludzie
fot. Tomasz Wiech

Ludzie

Ewa Furgał / Zarząd

Absolwentka stosunków międzynarodowych UŁ oraz gender studies i edytorstwa na UJ. Edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna, ukończyła Szkołę Trenerów STOP oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji. Współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Redaktorka m.in. pięciu tomów publikacji Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek oraz książki Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek. Prowadzi blog Dziewczyna w spektrum

 

fot. Tomasz Wiech

Natalia Sarata / Zarząd

Socjolożka, europeistka, absolwentka gender studies UJ. Edukatorka antydyskryminacyjna i herstoryczna. Współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet, członkini-założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, w latach 2009-2012 członkini zarządu TEA. Współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Współautorka programu Krakowski Szlak Kobiet, autorka jedynej herstorycznej gry planszowej w Polsce.
 

Justyna Struzik / Zarząd

Socjolożka, wykładowczyni, członkini Zarządu Fundacji. Koordynatorka projektu badawczego "Doing Family in a Transnational Context" w Instytucie Socjologii UJ. Autorka pracy doktorskiej Ruchy queerowe w Polsce. Analiza socjologiczna. Redaktorka raportów z badań: Niewidoczne (dla) społeczności, Spoza centrum widać więcej oraz O wsi bez uprzedzeń.

Statut

Statut

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ KOBIET

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Przestrzeń Kobiet, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Natalię Saratę, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej – Notariusze s.c., Marta Bukowska-Mikosz, Łukasz Hajto, ul. Kupa 5/2, 31-057 Kraków, w dniu 27.09.2007 r. działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczawnica.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
1. Cele Fundacji to: 
a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, 
c. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,
d. wspieranie twórczości kobiet,
e. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki,
f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
g. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
h. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki. 

2. Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:
a. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, wycieczek, grup edukacyjnych i samokształceniowych, 
b. działalność kulturalną, w tym wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych, 
c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji,
d. rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki,
e. prowadzenie działalności badawczej. 

3. Możliwe jest dofinansowywanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestników/uczestniczki tych działań. 

4. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów realizacji celów.

5. Cele Fundacji realizowane są przez działania prowadzone w sferze zadań publicznych w zakresie: 
a) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
c) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
f) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
g) turystyki i krajoznawstwa,
h) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
i) promocji i organizacji wolontariatu,
j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4, w zakresie określonym w pkt 1-32.

§ 7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

III. Majątek
§ 9
Fundatorka na realizację celów statutowych przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 600 zł (sześćset złotych). 

§ 10
1. Dochodami Fundacji są:
a. dotacje i subwencje od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,
c. odsetki i depozyty bankowe,
d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e. wpływy z działalności odpłatnej.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową. 

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

IV. Organy Fundacji
§ 13
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

A. ZARZĄD FUNDACJI

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 osób powoływanych przez Fundatorkę. 
3. Fundatorka może zostać członkinią Zarządu. 
4. Członkini / członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 15
1. Członkinie / członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę bądź śmierci członkini / członka Zarządu.

§ 16
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 
b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
3. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

§ 17
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków / członkiń, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
 

B. RADA FUNDACJI

§ 19
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. 
2. Rada Fundacji składa się z 3–7 osób powołanych przez Fundatorkę.
3. Fundatorka wyznacza i odwołuje Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Fundacji, która / który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Rada Fundacji  jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

§ 20
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę, bądź śmierci członkini / członka Rady.
3. W razie powołania członkini / członka Rady do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
4. Członkowie / członkinie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami / członkiniami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.    
5. Żadna z osób wchodzących w skład Rady Fundacji nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
6. Członkinie / członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie  Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 21
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca / Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawicielka / przedstawiciel Zarządu Fundacji.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej / Przewodniczącego.
    
§ 22
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
a. opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd,
b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
c. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego. 

V. Sposób reprezentacji
§ 23
1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się trzech osób, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwie członkinie / dwaj członkowie Zarządu Fundacji działające / działający łącznie.
2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedna członkini / jeden członek Zarządu działający samodzielnie.

VI. Zmiana statutu
§ 24
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 25
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą
Fundatorki.

VII. Postanowienia końcowe
§ 26
Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie / członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakupywać towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie / członkinie organów Fundacji lub pracownicy / pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 27
1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§ 28
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorki.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatorki.

§ 29
1. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkiem / członkinią Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
2. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkiem / członkinią Zarządu w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

Sprawozdania

2007: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2008: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2009: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2010: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2011: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2012: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2013: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
2014: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

2015: Sprawozdanie finansowe

2016: Sprawozdanie finansowe

2017: Sprawozdanie finansowe

2018: Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania OPP za lata 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 znajdują się w bazie OPP na stronie: 

https://opp.niw.gov.pl/    

Oto kwoty, które przekazano Fundacji z tytułu 1% podatku w poszczególnych latach:

2012: 2861,18 PLN
2013: 1372,00 PLN
2014: 1710,40 PLN
2015: 1914,10 PLN
2016: 3011,70 PLN
2017: 3514,40 PLN
2018: 2422,20 PLN